Paralaksa tła

Kiedy prawnik musi kupić i zarejestrować kasę fiskalną?


Zgodnie z art. 111 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Oznacza to, że prawnicy (radcowie prawni oraz adwokaci ale już nie notariusze) mają obowiązek rejestrować obsługę wyżej wymienionych podmiotów czyli m.in.: dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży, wydawać wydrukowany dokument nabywcy, przechowywać kopie dokumentów kasowych.

Kasa rejestrująca służąca do prowadzenia ewidencji musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu i kwot podatku należnego, oraz musi przechowywać te dane lub też zapewniać bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych. Co więcej, pamięć fiskalna kasy rejestrującej powinna posiadać numer unikatowy, nadawany w ramach czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Kiedy należy zacząć ewidencjonować usługi ? Określa to obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wskazuje ono, świadczenie usług (sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych) jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę.

Przykład:  Jeżeli radca prawny mający kancelarię radcowską do tej pory obsługiwał osoby prawne i w dniu 14.04.2016 r. świadczył usługi prawne osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wówczas obowiązek zakupu kasy i prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących rozpocznie się z dniem 1 lipca 2016 r.

Warto również podkreślić, że zwolnienie  niektórych podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, nie obejmuje usług prawniczych co wynika wprost z przedmiotowego rozporządzenia.

Pocieszający jest fakt, że prawnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego mogą starać się o ulgę przy zakupie kasy rejestrującej poprzez odliczenie od tego podatku kwoty wydatkowanej na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. – art. 111 ust. 4 Ustawy o podatku od towarów i usług.

Agnieszka Roszczyk

aplikant radcowski