Paralaksa tła

Rozliczenia transakcji na rynku FOREX


Obecnie coraz większą popularnością wśród polskich inwestorów cieszy się Rynek Forex i zarabianie na różnicach kursowych walut. Świadczyć o tym może m.in.: wzrost liczby polskich inwestorów, platform brokerskich, serwisów internetowych i stron dyskusyjnych o tematyce FX. Zarabia się na transakcjach, które nie należą do typowych – nie następuje fizyczne nabycie waluty, tylko nabycie/sprzedaż danej waluty za inną walutę realizowane na bieżąco po cenach kwotowanych w trybie on-line przez udostępniony Klientowi elektroniczny system transakcyjny. W konsekwencji uzyskany dochód powinien być traktowany jako dochód z tytułu kapitałów pieniężnych i tak opodatkowany – art. 10, ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.o.f). Jako, że stanowi on odrębne źródło przychodów, nie należy łączyć go z innymi przychodami np. wynikającymi z wynagrodzenia za pracę czy z działalności gospodarczej.

Stawka podatku zgodnie z art. 30b u.p.d.o.f wynosi 19% i podobnie jak w przypadku innych dochodów, rozliczenia należnego podatku należy dokonać za okres roczny składając formularz do 30 kwietnia następnego roku.

Brokerzy krajowi

Zgodnie z art. 3 u.p.d.o.f: osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tj.: posiadają na terytorium RP centrum interesów osobistych lub gospodarczych lub przebywają na terytorium RP dłużej niż 183 dni w roku podatkowym, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Oznacza to, że gracz mający miejsce zamieszkania na terytorium RP, podlega polskiemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów. Inwestorom grającym u polskich brokerów to jest firm zarejestrowanych i znajdujących się w Polsce jest łatwiej ponieważ brokerzy mają obowiązek przesłać do końca lutego następnego roku zarówno do inwestora (podatnika) jak i do Urzędu Skarbowego PIT-8C, w którym wykazane są wszystkie przychody i koszty za ostatni rok podatkowy. Dane te następnie przenoszone są przez podatników do PIT-38. Jeżeli podatnik korzystał z usług kilku polskich brokerów wówczas kwoty przychodów i kosztów wynikające z otrzymanych od nich informacji PIT-8C sumuje się i wykazuje w zeznaniu PIT-38. Obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C przez brokera wynika wprost z art. 39  u.p.d.o.f:

Brokerzy zagraniczni

Jeżeli polski gracz gra u zagranicznego brokera – przychody z transakcji forexowych będą co do zasady również rozliczane zgodnie z art. 30 b u.p.d.o.f. czyli stawką 19 % jednakże broker zagraniczny nie ma obowiązku wysyłać informacji PIT-8C do gracza oraz do Urzędu Skarbowego. Zagraniczna firma może natomiast dostarczyć elektroniczne potwierdzenie dokonania transakcji, a wnioskodawca-gracz może sporządzić wydruk i określić wartość przychodów i kosztów według wartości dziennych kursów waluty rachunku bazowego (tj. USD) ogłaszanych przez NBP.

Generalnie inwestorzy są zmuszeni samodzielnie ustalić wysokość uzyskanych przychodów oraz kosztów

Dochód =  suma przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych – koszt uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a  ( Art. 30b ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.f.)

W przypadku poniesienia straty, zgodnie z art. 9 ust. 3 u.p.d.o.f., o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Do opodatkowania dochodu transakcji forexowych może sobie rościć prawo zarówno Polska (z uwagi, że osoba uzyskująca taki dochód ma miejsce zamieszkania w Polsce) oraz kraj, w którym ma siedzibę broker. Tak więc inwestorzy mają obowiązek uwzględnić umowę o unikanie podwójnego opodatkowania, w których Rzeczpospolita Polska jest stroną, co wynika wprost z art. 30b ust. 3 u.p.d.o.f. i każdorazowo sprawdzać umowę, z której będzie wynikało w jakim państwie i na jakich warunkach należy się rozliczyć.

Wykaz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów znajdziesz tutaj.

 

Może się jednak zdarzyć i tak, że dochody będą uzyskiwane z kraju, z którym Polska nie podpisała takiej umowy. Jeżeli przepisy podatkowe danego kraju przewidują opodatkowanie takiego dochodu wówczas będziemy mieli do czynienia z podwójnym opodatkowaniem. W takim przypadku zgodnie z art. 30a ust. 9 i 10  u.p.d.o.f. unika się w taki sposób, że od należnego podatku (19%) odlicza się podatek zapłacony za granicą – w efekcie do zapłaty w Polsce pozostanie różnica pomiędzy polskim podatkiem a podatkiem zapłaconym za granicą.